Чон харыысалгалыг апарган


Бөгүн найысылал Кызылдың төп кудумчуларынга күүсекчи эрге-чагырга органнарының болгаш иштики херектер яамызының ажылдакчыларының рейдилери эгелей берген дээрзин @tmgnews17 дыңнадып тур.

Хөй-ниити черлеринге камгалал маскалары кедер чурумну чурттакчы чон сагып турарын хынаар, сагындырыг, дыңнадыглар чорудар рейди ажылдары бо неделяда эгелээн. Бөгүн хөй-ниитиниң айыыл чок чорук яамызының ажылдакчылары күүсекчи эрге-чагырга органнарының, иштики херектер яамызының төлээлери-биле катчып алгаш, найысылалдың Арбат шөлүн болгаш ону дургаар садыгларны хынап, камгалал масказы кетпээн кижилерге сагындырыгларны берип, дыңнадыглар кылып кылашташканнар. Рейдилерни 14.00 шактан 18.00 шакка чедир чорудуп турар. Бо ажыл ноябрь 5-ке чедир үргүлчүлээр.

- График езугаар бо 2 дугаар рейди-дир. Ам бодунда чурттакчы чонга чүгле дыңнадыглар кылып тур бис. Мурнунда рейдилерни бодаарга, ам чон бодунуң хамааты туружун билип, харыысалгалыг апарган. Боттарыңар көрдүңер, кижилерниң 80 хуузу камгалал маскаларлыг чоруп турар. Ийи-чаңгыс маска кетпээн кижилер, сагындырыгны дораан хүлээп ап, чөпшээрежир-дир. Өске регионнарны бодаарга, бистиң чонувус коронавирус хамчыы-биле демиселге каттыжып, чурумну сагып, деткип турары өөрүнчүг. Чүгле тускай таварылгаларда административтиг харыысалганы онаар апаар. Бо ажылдың ялалаар кезээ турары албан – деп, хөй-ниитиниң айыыл чок чорук яамызының консультантызы Андрей Шокар дыңнаткан.

Найысылалдың улуг садыг төптеринде маска чок кижи шынап-ла ховар болду. Чүге дизе, садыгларже кирер эжик аксында камгалал масказы чок кижилерни эрттирбейн турар болгаш. Кудумчуларда колдуунда аныяктар чурум сагывайн кылаштажып турары көскү.

Мындыг рейдилерни удаа-дараа чорудары эки салдарлыг. Чонга хөй дыңнадыг ажылдары эки түңнелдерни көргүзер боор дээрзинге идегеп каалы.

 

 

 

Опубликовано: 10.11.20 18:18:00

Тип события: Главное